Zapra­sza­my do kontaktu

Nasza karcz­ma już od 1992 roku zachwy­ca swo­ich gości zna­ko­mi­ty­mi potra­wa­mi, sta­ro­pol­skim wystro­jem wnę­trza oraz licz­ny­mi atrak­cja­mi.
Tych, któ­rzy nie pozna­li jesz­cze naszej gościn­no­ści, ser­decz­nie zapraszamy.

+48 606 856 470 – rezer­wa­cje sto­li­ków / pokoi

karczma@uwodnika.pl

Karcz­ma U Wodnika

96320 Msz­czo­nów
ul. Józe­fpol­ska 30 / wjazd z tra­sy E67 – kra­jo­wa 8

GPS: N 51.97537 E 20.50459

U Wod­ni­ka to hotel i restau­ra­cja – obiek­ty tego typu naj­bli­żej poło­żo­ne naj­więk­sze­go zada­szo­ne­go par­ku wod­ne­go w Pol­sce i Euro­pie – Park of Poland – Sun­ta­go a tak­że Term Msz­czo­nów oraz naj­głęb­sze­go base­nu do nur­ko­wa­nia Deep­Spot.

    zapra­sza­my w godzinach

    ponie­dzia­łek: 11:3020:30

    wto­rek – pią­tek: 11:0021:00

    sobo­ta: 11:0020:00

    nie­dzie­la: 11:3020:00