• 18-19 maja

  ZAMKNIĘTE

  rezerwacja

 • domowe jedzenie

  Zamów do Domu

  ZADZWOŃ - ZAMÓW - ODBIERZ

  zamów
 • rodzinna receptura

  Tradycyjna Polska Kuchnia

  nasze menu
 • spotkania z pyszną kuchnią w gronie przyjaciół

  Spotkania Okolicznościowe

  zarezerwuj stolik
Karczma

Karcz­ma

Nie­za­po­mnia­ny smak potraw przy­go­to­wa­nych według tra­dy­cyj­nych rodzin­nych recep­tur doce­ni­li wszy­scy, któ­rzy zawi­ta­li w nasze progi.

Hotel

Hotel

Mię­dzy Łodzią a War­sza­wą … poko­je jed­no i dwu­oso­bo­we, zatrzy­maj się, odpocz­nij, roz­sma­kuj się w naszej kuch­ni, sko­rzy­staj z oko­licz­nych atrakcji.

Sala bankietowa

Sala ban­kie­to­wa

Zor­ga­ni­zu­je­my nie­za­po­mnia­ne chwi­le w prze­stron­nej kli­ma­ty­zo­wa­nej sali z sze­ro­kim menu, miłą, sym­pa­tycz­ną obsłu­gą z rodzin­nym cie­płym klimatem.

Catering

Cate­ring

Pry­wat­ne przy­ję­cia zawsze są dla nas wyzwa­niem, aby spro­stać naj­bar­dziej wyszu­ka­nym wyma­ga­niom Gości, dla któ­rych dosto­so­wu­je­my nasze menu.

tra­dy­cyj­ne rodzin­ne receptury

Zachwyć się dosko­na­łą kuchnią

zobacz nasze menu

Nie­za­po­mnia­ne chwile

Dys­po­nu­je­my prze­stron­ną kli­ma­ty­zo­wa­ną salą ban­kie­to­wą, sze­ro­kim menu, miłą, sym­pa­tycz­ną obsłu­gą. Aran­ża­cje wnę­trza, zna­ko­mi­te potra­wy i rodzin­ny cie­pły kli­mat, stwa­rza­ją nastrój, któ­ry goście zapa­mię­tu­ją na wie­le, wie­le lat…

Orga­ni­zu­je­my wszel­kie­go rodza­ju impre­zy okolicznościowe:

 • wese­la,
 • ban­kie­ty,
 • chrzci­ny,
 • komu­nie,
 • jubi­le­usze,
 • impre­zy integracyjne,
 • itp.

Kaba­ret OTTO

2.12.2003 / Kaba­ret OTTO

Dzię­ku­je­my za bar­dzo smacz­ne dania i miłą obsłu­gę. Do zobaczenia.

Joan­na K.

12.10.2007 / Kaba­ret HRABI

Słów nie mam jakie pysz­ne były fla­ki! Od kole­gi wzię­łam łżkę pomi­do­rów­ki! I znów nie mam słów! Powró­cim! P„oza tym jak to się mogło staź, że jeste­śmy tu pierw­szy raz. (to było pyta­nie retoryczne)

Michał Faj­bu­sie­wicz

28.03.2004 / 997 (TVP2)

Zacnie i Dobrze! Dzięki

Andrzej Rybiń­ski

16.11.2007

Dzię­ku­je­my za wspa­nia­łe jedze­nie, miłą atmos­fe­rę i do zobaczenia.

Kadra Siat­ka­rzy

2004

Ze spor­to­wym pozdrowieniem!

Robert Janow­ski z zespołem

Bar­dzo dzię­ku­ję za gości­nę … Do zoba­cze­nia. Mam kolej­ne swo­je ulu­bio­ne miejsce.

Jan Szcze­pań­ski

14.02.2005

Dla Karcz­my U WOD­NI­KA” spor­to­we pozdro­wie­nia oraz za smacz­ne ryby. Mistrz Olim­pij­ski z Mona­chium 1972r.

Jan Roki­ta

12.12.2007

Pie­roż­ki i pomi­do­ro­wa – bar­dzo smacz­ne! Dla Wszyst­kich U Wod­ni­ka”, a przede wszyst­kim dla Pana Krzy­sia – Wszyst­kie­go Naj­lep­sze­go na Świę­ta i Nowy Rok.