Na dobry początek

for a good start

Paj­da chle­ba z wiej­skim smal­cem i gór­kiem kiszo­nym

Pie­ce of bre­ad with coun­try lard and pic­kled cucum­ber

12,00

Plac­ki ziem­nia­cza­ne

Pota­to pan­ca­kes

15,00

Nasze Specjalności

our speciality

Pie­ro­gi z mię­sem i kapu­stą

Home­ma­de dum­plings With meat and cab­ba­ge

20,00

Pie­ro­gi Ruskie

Stuf­fed with mixtu­re of pota­to­es and cot­ta­ge che­ese

20,00

Mix pie­ro­gów

Mix home­ma­de Dum­pling

20,00

Sakiew­ki ze szpi­na­kiem

Dum­pling with spi­nach

25,00

Dania Główne

main courses

Kotlet po msz­czo­now­sku (kotlet zapie­ka­ny z serem i pla­stra­mi kieł­ba­sy)

Msz­czo­now­ski sty­le pork cutlet (cutlet with baked che­ese and sli­ces of sau­sa­ge)

15,00

Tra­dy­cyj­ny kotlet scha­bo­wy

Tra­di­tio­nal pork chop in bre­ad­crumbs

14,00

Polę­dwicz­ki wie­przo­we z cebu­lą

Pork ten­der­lo­ins with onion

18,00

Golon­ka peklo­wa­na bez kości opie­ka­na

Baked pic­kled pork knuc­kle witho­ut bone

12,00 zł (wg wagi 100g)

Eska­lop­ki

Veal esca­lo­pe

20,00

Szny­cel z pie­czar­ka­mi i jaj­kiem sadzo­nym

Schnit­zel with mush­ro­oms and fried egg

20,00

Bit­ki woło­we w sosie

Beef cutlets with sau­ce

20,00

Pla­cek zbój­nic­ki

Pota­to pan­ca­ke with meat and sau­ce

28,00

Filet z kur­cza­ka

Chic­ken fil­let

14,00

Filet z kur­cza­ka z serem

Chic­ken fil­let with che­ese

16,00

Gril­lo­wa­na pierś z kur­cza­ka

Gril­led chic­ken bre­ast

16,00

De vola­il­le”

De vola­il­le”

20,00

Zupy

soups

Fla­ki woło­we z pie­czy­wem

Beef tri­pe with bre­ad

15,00

Żurek sta­ro­pol­ski

Tra­di­tio­nal polish sour soup

15,00

Barszcz czer­wo­ny z uszka­mi

Beetro­ot soupwith meat dum­plings

15,00

Pomi­do­ro­wa z maka­ro­nem

Toma­to soup with pasta

12,00

Pomi­do­ro­wa z ryżem

Toma­to soup with rice

12,00

Zupy ser­wo­wa­ne w sezo­nie let­nim

Soups served during sum­mer season

Botwin­ka z jaj­kiem

Beetro­ot leaves soup with egg

14,00

Chłod­nik z jaj­kiem

Cold bor­sht with egg

15,00

Ryby

fish

Filet z ryby

Fish fil­let

20,00 zł (1 sztu­ka / pie­ce)

San­dacz z masłem zio­ło­wym

Zan­der with herb but­ter 100g

15,00 zł (wg wagi 100g)

Pstrąg nadzie­wa­ny czosn­kiem i nacią pie­trusz­ki

Tro­ut stuf­fed with gar­lic and par­sley 100g

14,00 zł (wg wagi 100g)

Łosoś z sosem cytry­no­wym

Sal­mon with lemon sau­ce 100g

15,00 zł (wg wagi 100g)

Sałaty

lettuces

Sała­ta w sosie Vine­gret­te

Let­tu­ce with Vina­igret­te dres­sing

12,00

Sała­ta Sze­fa”
(sała­ta lodo­wa, pomi­dor, ogó­rek, cebu­la, oliw­ki, jaj­ko, szyn­ka, ser żół­ty, sos majo­ne­zo­wo-jogur­to­wy lub Vine­gret­te)

Che­f’s” let­tu­ce (fro­zen salad, toma­to, cucum­ber, onion, oli­ves, egg, ham, che­ese, may­on­na­ise-yoghurt or Vina­igret­te dres­sing)

25,00

Sała­ta z gril­lo­wa­nym kur­cza­kiem

Let­tu­ce with gril­led chic­ken

25,00

Sała­ta z pie­czo­nym bura­kiem i serem feta

Let­tu­ce with gril­led chic­ken

25,00

Dodatki

side orders

Ziem­nia­ki goto­wa­ne

Boiled pota­to­es

5,00

Ziem­nia­ki opie­ka­ne

Baked pota­to­es

6,00

Fryt­ki

Chips

6,00

Ryż

Rice

6,00

Klu­ski ślą­skie

Sile­sian dum­plings

8,00

Kapu­sta zasma­ża­na

Fried cab­ba­ge

8,00

Mar­chew­ka z grosz­kiem

Car­rot with peas

8,00

Buracz­ki zasma­ża­ne

Fried small beetrots

8,00

Bukiet warzyw goto­wa­nych
(bro­ku­ły, mini mar­chew­ka, kala­fior)

Set of boiled vege­ta­bles (broc­co­li, mini car­rots, cau­li­flo­wer)

10,00

Surówki

salads

Surów­ka z bia­łej kapu­sty

Whi­te cab­ba­ge salad

6,00

Surów­ka z czer­wo­nej kapu­sty

Red cab­ba­ge salad

6,00

Surów­ka z kiszo­nej kapu­sty

Pic­kled cab­ba­ge salad

6,00

Surów­ka z mar­chew­ki

Car­rot salad

6,00

Bukiet suró­wek

Set of salads

10,00

Mize­ria

Cucum­ber salad with sour cre­am

10,00

Ogó­rek kiszo­ny

Pic­kled cucum­ber

4,00

Pomi­dor z cebu­lą

Toma­to with onion

6,00

Desery

desserts

Lody z cie­pły­mi mali­na­mi i bitą śmie­ta­ną

Ice cre­am with hot rasp­ber­ries and whip­ped cre­am

18,00

Cie­pły jabłecz­nik z loda­mi i bitą śmie­ta­ną

Warm apple pie with ice cre­am and whip­ped cre­am

16,00

Napoje Gorące

hot drinks

Kawa parzo­na

Bre­we­ed cof­fee

8,00

Kawa ame­ri­ca­na

Ame­ri­can cof­fee

8,00

Kawa espres­so

Espres­so

7,00

Kawa wie­deń­ska

Vien­ne­se cof­fee

10,00

Cap­puc­ci­no

Cap­puc­ci­no

12,00

Caf­fe lat­te

Cafe lat­te

12,00

Kawa irlandz­ka

Irish cof­fee

14,00

Her­ba­ta Lip­ton” z cytryn­ką

Lip­ton” tea with lemon

7,00

Her­ba­ta zie­lo­na

Gre­en tea

7,00

Her­ba­ta owo­co­wa

Fru­it tea

7,00

Napoje Zimne

cold drinks

Coca-Cola (0,25l)

6,00

Coca-Cola Zero (0,2l)

6,00

Fan­ta (0,25l)

6,00

Spri­te (0,25l)

6,00

Kin­ley (0,25l)

6,00

Kro­pla Beski­du (nie­ga­zo­wa­na / gazo­wa­na) (0,33l)

6,00

Cap­py (0,25l)

6,00

Fuze Tea (0,25l)

6,00

Burn (0,25l)

9,00

Piwo

beer

Kuflo­we

Beer on drau­ght

Tyskie (0,5l)

7,00

Tyskie (0,3l)

6,00

Butel­ko­we

Bot­tled beer

Red­d’s (0,4l)

7,00

Pil­ne­rU­rqell (0,5l)

8,00

Lech FREE (0,33l)

Non alco­ho­lic beer

6,00

Pusz­ko­we

Can­ned beer

Tyskie (0,5l)

6,00

Lech (0,5l)

6,00

Żubr (0,5l)

6,00

Dębo­we Moc­ne (0,5l)

6,00

Alkohole

alcohols

Wino czer­wo­ne, bia­łe (lamp­ka 250ml)

Red, Whi­te Wine

15,00

Wód­ki

Żubrów­ka (50ml)

6,00

Wybo­ro­wa (50ml)

6,00

Fin­lan­dia (50ml)

8,00

Whi­sky Bal­lan­ti­ne­’s (50ml)

15,00

Jack Danie­l’s (50ml)

20,00

Gin Lubu­ski (50ml)

9,00